18 września, 2019

Separacja

Art. 611 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. § 3.

Skutki separacji

Art. 614 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. § 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Artykuł 614 § 1 KRO przewiduje, że orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa

Zniesienie separacji

Art. 616 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. § 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. § 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Komentowany artykuł przewiduje, że separacja może zostać zniesiona. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje bowiem ustania małżeństwa. Sądowe zniesienie separacji Zniesienie separacji

Prawo karne. Dozór elektroniczny

I. Co to jest system dozoru elektronicznego ? Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę (czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować

Rozwód. Alimenty na rzecz drugiego małżonka

Art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

Wyrok rozwodowy

Rola sądu rozwodowego nie kończy się na wydaniu orzeczenia w sprawie rozwiązania małżeństwa (art. 56 KRO) oraz winy rozkładu pożycia (art. 57 KRO). Ustawodawca uznał, że w postępowaniu rozwodowym należy rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach prawnych między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Komentowany art. 58 KRO określa zakres kognicji sądu rozwodowego. Władza rodzicielska W wyroku rozwodowym sąd

Rozwód. Wina w rozpadzie pożycia

Art. 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W sprawie o rozwód sąd z urzędu orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 KRO). Orzeczenie o winie

Kiedy nie uzyskamy rozwodu

Artykuł 56 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa przesłanki, których wystąpienie wyłącza dopuszczalność orzeczenia przez sąd rozwodu, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków (tzw. przesłanki negatywne, ujemne rozwodu). Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Wspólne dzieci stron to dzieci, które w świetle prawa pochodzą od obojga