Bon turystyczny na sprzedaż – czyli jakie konsekwencje grożą za jego nielegalną sprzedaż?

Fala ofert zalała w kilku ostatnich dniach Internet, ponieważ niektórzy beneficjenci bonu turystycznego zaczęli odsprzedawać go za cenę niższą niż gwarantowana kwota (np. 500 zł) tłumacząc to brakiem możliwości zrealizowania bonu.

Zgodnie z przepisami ustawy o Polskim Bonie Turystycznym taka praktyka jest niezgodna z prawem. Za tego typu zachowania przewidziane są kary.

Zgodnie z art. 39 ustawy, „kto przyjmuje płatność za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

Niezgodne z prawem wykorzystanie czyjegoś bonu jest traktowane jak pobranie nienależnego nam świadczenia.

Nie ma jednak  jednoznacznych przepisów, które wskazują, kto miałby zająć się egzekucją wskazanych kar. Dotąd nie ustalono w jakim trybie i jaki organ miały dokonywać w tym przypadku egzekucji nienależnie pobranego świadczenia. W grę wchodzą dwie instytucje ZUS lub Polska Organizacja Turystyczna.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje – „Polska Organizacja Turystyczna na mocy ustawy może dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności ze stanem faktycznym realizacji bonu turystycznego. Nienależne pobrane świadczenie w formie bonu oraz dodatkowego świadczenia, zgodnie z ustawą  z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”  Nie zapominajmy jednak, że POT jest uprawniony do weryfikacji, ale tylko firm, które te bony przyjmują. I to one, zgodnie z art. 39 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, jako przyjmujące płatność za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem, ponoszą odpowiedzialność karną.

Ponadto nie wiadomym jest również kto takie świadczenie miały zwrócić. Czy osoba, która bon odsprzedała czy może ta, która bon kupiła?

Prowadzenie akcji „bon turystyczny” będzie podlegało regularnym wyrywkowym kontrolom.

WAŻNE!

Przepisy przewidują długi termin przedawnienie tego roszczenia.

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przedawniają się z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu stała się ostateczna.

Decyzja zaś wydawana jest w terminie 10 lat od pobrania bonu.

Łącznie daje to okres 13 lat na możliwość wszczęcia egzekucji– co na kanwie obecnych przepisów postępowania cywilnego, jest bardzo długim okresem przedawnienia roszczenia.

 

UWAGA!!!

Wszelkie nieprawidłowości z tym związane zgłaszać można na specjalny adres mailowy utworzony na tę potrzebę przez POT.            [email protected]

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]