Czy komornik sądowy ma obowiązek zwrócić dłużnikowi kwotę pobraną jako podatek VAT od opłaty egzekucyjnej?

Walka z komornikiem – zwłaszcza sądowym – nie jest rzeczą prostą, wręcz przeciwnie. 27 lipca ubiegłego roku Sąd Najwyższy wydał niezwykle ważną dla dłużników uchwałę (sygn. akt III CZP 97/16):

„Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług”.

Sąd Najwyższy w siedmioosobowym składzie uznał, że komornicy nie mogą powiększać pobieranych opłat egzekucyjnych o podatek VAT. Warto zauważyć, że proceder ten trwał nieprzerwanie od roku 2015. Wskazany podatek stanowi bowiem integralną część opłaty egzekucyjnej pobieranej przez komorników. Jak zatem wygląda kwestia zwrotu pobieranych przez komorników sądowych kwot, wcześniej przyjętych jako podatek VAT? Czy jest to możliwe?
Decyzją Sądu Najwyższego komornicy są winni dłużnikom wiele milionów złotych. Oczywistym jest fakt, że żaden z nich nie zgodzi się dobrowolnie oddać pieniędzy, które pobierał przez blisko dwa lata. Co ciekawe, mimo przytoczonej uchwały nadal zdarzają się przypadki, w których komornik celowo i z premedytacją powiększa sądowe koszty postępowania egzekucyjnego o podatek VAT.
Jednostki, które zostały oszukane przez komornika sądowego i zmuszone do wniesienia dodatkowych opłat bądź osoby, które w latach 2015 – 2018 – za sprawą nieścisłości ustawowych – zapłaciły doliczony do opłat egzekucyjnych podatek VAT mogą ubiegać się o jego zwrot. W tym celu dłużnik musi zaskarżyć czynności komornika wnosząc nań skargę z zachowaniem przewidzianego terminu. Art. 23 ust.1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji mówi, iż:

„Komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności”.

Ze skargą na czynności komornika może wystąpić każda osoba, której prawa zostały naruszone w związku z przeprowadzonymi przez komornika sądowego czynnościami egzekucyjnymi – w powyższym przypadku dłużnik bądź jego przedstawiciel. Jednostki starające się o zwrot kwoty niesłusznie pobranej jako podatek VAT winny skorzystać w tym celu z fachowej pomocy prawnika, gdyż skarga na czynności komornicze obarczona jest wieloma wymogami formalnymi. Dokument winien uwzględniać następujące pozycje:

  • Oznaczenie sądu, do którego go kierujemy;
  • Oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów (dłużnik, wierzyciel);
  • Oznaczenie rodzaju pisma;
  • Wskazanie sygnatury akt komorniczych;
  • Wyraźne określenie zaskarżanej czynności;
  • Wniosek o uchylenie danej czynności oraz uzasadnienie;
  • Podpis osoby wnoszącej skargę (dłużnik bądź pełnomocnik);
  • Dodatkowo: odpisy pisma dla każdego uczestnika, dowód wpłaty (koszty wniesienia skargi do sądu).

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]