Dobrowolne poddanie się karze na rozprawie

Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k.

Dobrowolne poddanie się karze uregulowane zostało w artykule 387 k.p.k. Stanowi on, że Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzenia podstępowania dowodowego.

Z takim wnioskiem należy wystąpić do momentu zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. We wniosku oskarżony musi zaproponować przewidzianą dla siebie karę. Wniosek ten można złożyć w formie pisemnej albo ustnie do protokołu przed Sądem i należy go uzasadnić.

Jaką zaproponować karę?

Zaproponowana przez oskarżonego kara powinna mieścić się w tzw. widełkach, jakie przewidziane są za popełnienie konkretnego przestępstwa w obowiązujących przepisach prawa. Sąd rozpatruje wniosek i jeśli nie widzi żadnych przeciwwskazań (uznaje sprawę za wyjaśnioną, sprawstwo za oczywiste, sprawcę za zdolnego do poniesienia odpowiedzialności, a cele postępowania karnego za osiągnięte), przychyla się do prośby oskarżonego.

Istotnym jest fakt, iż Sąd może dokonać zmian w zaproponowanym przez oskarżonego wniosku. Uwzględniając wniosek oskarżonego Sąd, może wymierzyć określoną karę lub środek karny, orzec przepadek lub środek kompensacyjny bez przeprowadzania postępowania dowodowego. W przedmiotowym przypadku Sąd nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Kończąc postępowanie Sąd rozstrzyga także o kosztach procesu.

WAŻNE!

Przed wystąpieniem z takim wnioskiem warto również uzyskać opinię prokuratora, którego zgoda na dobrowolne poddanie się karze jest konieczna.

Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu jak wyżej wspominano prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.) 

Jeśli złożysz wniosek o dobrowolne poddanie się karze, to w praktyce zamykasz sobie drogę do warunkowego umorzenia postępowania.

Co możemy zyskać dzięki dobrowolnemu poddaniu się karze?

Jest to korzystne rozwiązanie dla oskarżonego, który wie, że nie uniknie odpowiedzialności za popełniony czyn zabroniony. Jeśli wina oskarżonego jest oczywista i nie występują żadne okoliczności łagodzące, to złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze może być drogą do uzyskania najkorzystniejszego dla oskarżonego wyroku. Kara wymierzona w tym trybie zazwyczaj jest niższa niż ta, o którą wnioskuje prokurator na etapie procesu, a także może być niższa niż kara wymierzana przez sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Jest to niewątpliwie szybsze zakończenie sprawy i skazanie winnego co pozwala zaoszczędzić oskarżonemu także środki finansowe (w porównaniu do długo trwającej sprawy sądowej), a nadto leży w interesie organów ścigania oraz sądów.

Kiedy Sąd nie zgodzi się na dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego?

Sąd nie przychyli się do wniosku, jeśli sprawstwo oskarżonego nie będzie oczywiste, a zaproponowany wymiar kary nie będzie współmierny do okoliczności popełnionego przestępstwa. Zatem pozytywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić tylko wtedy, gdy cele postępowania zostaną osiągnięte w takim samym stopniu, jakby rozprawa była przeprowadzona w całości standardowym trybem.

O tym, czy dobrowolne poddanie się karze jest korzystne dla oskarżonego, decyduje wiele okoliczności sprawy. Dlatego warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w sprawach karnych.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi.

tel: 500024241, mail: [email protected]