Prawo karne. Stalking czyli uporczywe nękanie

Uporczywe nękanie – czym jest stalking w rozumieniu Kodeksu karnego?

 

ART. 190a K.K. !

STALKING – rozumiany jest jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia. Obejmuje ono zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inna osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzi do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo.

 

PIERWSZY TYP PRZESTĘPSTWA

UPORCZYWE NĘKANIE

Najważniejsza cecha stalkingu to uporczywość działania sprawcy. Dopiero kilka czynów, które naruszają wolność psychiczną człowieka możemy uznać za stalking. Stalking w swojej pierwszej postaci (§1 w/w art.) polega na co najmniej kilkukrotnym nękaniu innej osoby.

Sama uporczywość oznacza swoistą wielokrotność działania.

Przykłady zachowań jawiących się jako stalking:

  1. dokuczanie,
  2. nachodzenie,
  3. wysyłanie listów, e-mail(y), SMS-ów,
  4. ciągłe dzwonienie.

 

Ponadto sprawca musi wzbudzić u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie zagrożenia, czyli obawy o życie lub zdrowie pokrzywdzonego lub osoby jemu najbliższej. Poczucie zagrożenia musi być obiektywne, co oznacza, że nie może być np. powodem zaburzeń psychicznych pokrzywdzonego lub subiektywnej wrażliwości.

 

DRUGI TYP PRZESTĘPSTWA

PODSZYWANIE SIĘ

Drugi typ przestępstwa stalkingu, dotyczy sytuacji, w której sprawca podszywa się pod inną osobę. Jest to swego rodzaju znamię naszych czasów, w których „świat wirtualny” w Internecie jest niezwykle rozbudowany. Ten typ dotyczy m.in. podszywania się pod inna osobę, wykorzystanie jej wizerunku lub danych osobowych, przy pomocy portali społecznościowych, poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS.

Przy przestępstwie podszycia się pod inną osobę również musi zostać spełniony bardzo ważny warunek. Ze stalkingiem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy działanie sprawcy ma bezpośrednio na celu wyrządzenie szkody majątkowej lub osobistej pokrzywdzonemu.

WAŻNE!

Zawiadomienie o przestępstwie stalkingu można zgłosić Policji. Każdy funkcjonariusz Policji ma bowiem obowiązek przyjąć zawiadomienie bez względu na to do jakiego komisariatu uda się pokrzywdzony.

 

WAŻNE!

Zawiadomienie o przestępstwie stalkingu może być złożone:

  • ustanie – wówczas policjant zajmujący się sprawą powinien sporządzić protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie;
  • pisemne.

 

WAŻNE!

Pamiętaj o wniosku o ściganie! Stalking jest przestępstwem prywatnoskargowym, co oznacza, że ściganie będzie możliwe jedynie na wniosek ofiary. Bez wniosku pokrzywdzonego ani prokuratura, ani policja nie zajmą się ściganiem stalkera.

WYJĄTEK! Typ kwalifikowany stalkingu – art. 190a § 3 kodeksu karnego (jeżeli w wyniku stalkingu, pokrzywdzony targnie się na własne życie), wówczas ściganie stalkera odbywa się w trybie publicznoskargowym – czyli z urzędu.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]