Koronawirus. Czy musimy przyjąć mandat?

Odmowa przyjęcia mandatu karnego – co dalej?

 

Warunkiem nałożenia mandatu za wykroczenie jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na przyjęcie takiego typu kary. Jeżeli nie zgadzasz się z funkcjonariuszem, możesz odmówić przyjęcia mandatu – jest to twoje prawo, o którym funkcjonariusz powinien Cię pouczyć. Nie jest też koniecznym podawanie przyczyny naszej odmowy. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym, ale udowodnienie tego faktu ciąży na osobie ukaranej mandatem.

 

Wniosek do sądu

Postępowanie przed sądem jest w każdym przypadku normalnym następstwem odmowy przyjęcia mandatu.

Sąd właściwy do rozpoznania naszej sprawy sąd rejonowy, w którego okręgu popełniono wykroczenie

Sąd rozstrzyga sprawę na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego (sporządzona notatka lub zapis z wideorejestratora)

Sąd bierze pod uwagę nasze wyjaśnienia, zeznania świadków, szkodliwość społeczną czynu i inne okoliczności, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy

Sąd nie wymierzy kary od razu tylko orzeknie na podstawie własnego przekonania, biorąc pod uwagę twierdzenia stron

Sąd nie jest związany wysokością grzywny określoną przez funkcjonariusza w mandacie, ani jego subiektywną oceną

Sąd najpierw sprawdzi czy zarzucany czyn został w ogóle popełniony

Sąd rozpatruje sprawę bez naszego udziału gdy nie ma wątpliwości co do okoliczności zdarzenia oraz naszej winy

Sąd rozpocznie sprawę od nowa gdy skutecznie odwołamy się od wyroku, nakaz utraci moc, a my będziemy mogli złożyć wyjaśnienia przed sądem w normalnym trybie procesowym

 

Odwołaj się! Masz prawo!

Na złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego mamy 7 dni od momentu doręczenia nam wyroku. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań w ustawowo określonym terminie, wyrok nakazowy uprawomocni się. Odwołanie jest dobrym momentem na udowodnienie naszej niewinności. Do odwołania potrzebujemy świadomości prawnej i dokładnego rozeznania w sytuacji jeżeli mamy z tym problem zawsze możemy sięgnąć po poradę prawnika.

 

PAMIĘTAJ!

  1. zagrożeniu karą decyduje wyłącznie treść naruszonego przez nas przepisu, a więc obwiniony może też być ukarany karą surowszą niż ta zaproponowana przez funkcjonariusza w trybie mandatowym.

 

  1. Jeśli jednak zmienisz zdanie, możesz wycofać się z drogi sądowej, ale tylko do czasu pierwszej rozprawy – podstawę prawną stanowi 6 ust. 3 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Raz cofnięte żądanie uniemożliwia jego ponowne złożenie.

 

  1. Gdy z okoliczności sprawy wynika, iż nasza wina jest bezsporna, odmowa przyjęcia mandatu karnego może spowodować przyszłe zwiększenie naszych kosztów, o koszty postępowania sądowego.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]