Koronawirus. Jakie prawa przysługują osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu gdy objęta jest ona kwarantanną

Jakie prawa przysługują osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu gdy objęta jest ona kwarantanną?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona:

  1. zakażona,
  2. chora na chorobę zakaźną,
  3. podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną,
  4. miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

 

Jeśli pracownik jest chory, czyli stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego – przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Natomiast w przypadku pandemii koronawirusa będzie ono także przysługiwało zdrowemu pracownikowi, który zostanie poddany przymusowej kwarantannie. Oczywiście, jeżeli nieobecność podwładnego będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenia, które można otrzymać w związku z kwarantanną to:

  • wynagrodzenie za czas choroby,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy.

*Wszystkie te świadczenia można uzyskać na ogólnych zasadach, a są one wypłacane przez ZUS albo płatnika składek (czyli np. pracodawcę).

UWAGA!

Gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie uzyska zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie przysługiwało mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

 

W jakiej wysokości otrzymam zasiłek?

! Zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe – czyli w przypadku pracownika – 80 proc. wynagrodzenia z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy!

 

Z powodu stanu epidemii zamknięto placówkę opiekuńczo-dydaktyczną, do której uczęszcza nasze dziecko – co w takiej sytuacji?

W przypadku nieprzewidzianego i niezależnego od rodzica i opiekuna zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły itp. (nie dotyczy sytuacji gdy rodzic sam przez wzgląd na pandemię zdecyduje o nieuczęszczaniu jego dziecka do placówki, gdy placówka przyjmie dziecko ale z powodu jego złego stanu zdrowia zażąda jego odebrania, gdy placówka odmówi przyjęcia dziecka z powodu obawy przed zakażeniem – chyba, że rodzic uzyskał stosowną decyzję inspektora sanitarnego) – rodzicowi (na równi matce i ojcu) dziecka do lat 8 przysługuje dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy (wypłacany tylko jednemu z rodziców temu, który faktycznie opiekuje się dzieckiem).

* Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej i nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Zasiłek można uzyskać na podstawie oświadczeniao nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły itp., które składa się u pracodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u.

!! !! !!Zasiłek opiekuńczy – 80 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]