Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

Jeśli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy od jego zakończenia nie podjęto postępowania, umorzenie staje się bezwarunkowe (ostateczne), zaś sprawca nie może już zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Przepis art. 68 kodeksu karnego wskazuje przesłanki podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, które może być obligatoryjne (§ 1) lub fakultatywne (§ 2 i 3).

Obligatoryjne podjęcie umorzonego postępowania

Obligatoryjne podjęcie postępowania następuje w przypadku łącznie spełnionych przesłanek, tj. wówczas gdy sprawca popełni w okresie próby przestępstwo umyślne (tzn. czas popełnienia tego przestępstwa musi mieścić się w okresie próby) i za to przestępstwo sprawca zostanie prawomocnie skazany (uprawomocnienie skazania nie musi nastąpić w okresie próby, jednak przed upływem 6 miesięcy od jego zakończenia – § 4). W art. 68 § 2a kk wprowadzono natomiast względnie obligatoryjną przesłankę podjęcia postępowania –jeśli okoliczności uzasadniające fakultatywne podjęcie postępowania, wymienione w § 2, zaistniały po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, przy czym szczególne względy mogą przemawiać przeciwko takiemu podjęciu. Jednakże muszą to być okoliczności o charakterze wyjątkowym, uzasadnione postawą samego sprawcy, jego właściwościami, ale także np. warunkami osobistymi, sytuacją rodzinną.

Fakultatywne podjęcie umorzonego postępowania

Fakultatywne podjęcie umorzonego postępowania może nastąpić, jeżeli sprawca w okresie próby :
• rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił jakiekolwiek inne przestępstwo niż przestępstwo, za które został skazany,
• uchyla się od dozoru,
• uchyla się od wykonania nałożonych obowiązków próby lub orzeczonego środka karnego,
• nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody,
• po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności w tym czasie popełnia przestępstwo.
W razie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego sprawa toczy się od nowa na zasadach ogólnych, przed sądem właściwym do jej rozpoznania

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]