Prawo cywilne. W jaki sposób przyjąć lub odrzucić spadek?

 

Od chwili otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) spadkobierca może postąpić w trojaki sposób:

  1. przyjąć spadek z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi (tzw. przyjęcie proste),
  2. przyjąć go z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  3. możliwe również jest odrzucenie spadku.

 

Termin na złożenie stosownego oświadczenia.

Oświadczenie o sposobie przyjęcia lub odrzuceniu spadku można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiaduje się o tytule do niego.

W przypadku, gdy osoba nie złoży takiego oświadczenia w terminie, przyjmuje się, że zgodziła się na tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe).

W jakiej formie?

Oświadczenie można złożyć przed sądem (stwierdzenie nabycia spadku), lub przed notariuszem, ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Gdy chcemy powołać pełnomocnika do tej czynności musimy tego dokonać na piśmie, również z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Odpowiedzialność za spadek.

Do momentu złożenia oświadczenia, spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, tylko ze spadku.

Przyjęcie proste– odpowiada za długi spadkodawcy całym swoim majątkiem (zarówno osobistym jak i spadkowym).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza– odpowiada on tylko do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, (czyli aktywów). Jest, więc lepiej chroniony. Wyjątek!  Ochrona ta jednak odpada, gdy spadkobierca nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

Odrzucenie spadku– nie otrzymuje żadnego majątku, ale też nie odpowiada za żadne długi spadkowe.

Wyjątek!Sytuacja, kiedy wskutek odrzucenia spadku, nastąpiło pokrzywdzenie wierzycieli. Mogą oni żądać, aby odrzucenie spadku było bezskuteczne wobec nich.

Warunkiem jest to, że wierzytelności takie muszą istnieć w momencie odrzucenia spadku.

Można również żądać uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne, w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o odrzuceniu, ale nie później niż 3 lata po nim.

 

WAŻNE!

Spadkobierca może odrzucić spadek przypadający mu z testamentu, a przyjąć ten należny mu z mocy ustawy.

Jeśli spadkobierca umrze przed upływem ww. 6-miesięcznego terminu, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku mogą złożyć jego spadkobiercy. Termin do złożenia takiej deklaracji nie może upływać przed końcem terminu do złożenia jej po poprzednim spadkodawcy.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]