Prawo cywilne. Zasiedzenie nieruchomości – jakie warunki należy spełnić?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu. Następuje ono z mocy prawa, co oznacza, iż zasiedzenie następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek (Jakich? Patrz niżej!). Do zasiedzenia nieruchomości nie jest zatem konieczne orzeczenie sądu. Przepisy prawa wymagają jednak złożenia wniosku o stwierdzenie  zasiedzenia do sądu. Orzeczenie ma tu tylko charakter wyłącznie potwierdzenia, iż zasiedzenie już nastąpiło.

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?

Art. 172 § 1 k.c. czyli posiadanie samoistne –

Posiadanie jest związane z pewnym staniem faktycznym, tj. z faktem, iż dana rzecz jest w obrębie naszego władania. Z posiadaniem nie musi się wiązać żaden tytuł prawny do rzeczy (np. prawo własności), bowiem posiadaczem samoistnym jest osoba, która włada faktycznie rzeczą jak właściciel. Chodzi o zachowywanie się jak właściciel i przejawianie woli do bycia traktowanym jak właściciel. Przejawem posiadania samoistnego zaś jest pobieranie pożytków, ponoszenie obciążeń związanych z rzeczą (np. opłacanie podatku od nieruchomości).

 

Art. 172 § 1 i 2 k.c. czyli upływ czasu –

            W odniesieniu do nieruchomości może być to 20 lub 30 lat w zależności, czy posiadacz jest w odpowiednio w dobrej (po 20 latach) albo złej wierze (po 30 latach). Czym jest dobra wiara? – Dobra wiara istnieje wtedy, gdy posiadacz samoistny włada nieruchomością, pozostając w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z przysługującym mu prawem.

Ważne jest to, iż obie powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie aby sąd mógł stwierdzić zasiedzenie danej nieruchomości.

 

UWAGA!

Posiadanie zależne (np. na podstawie najmu, dzierżawy itp.) należy odróżniać od posiadania samoistnego gdyż ono nie uprawnia do zasiedzenia nieruchomości.

Zasiedzenia nieruchomości może bowiem dokonać tylko taki posiadacz, który nie jest jej właścicielem, dlatego ważne jest, aby posiadanie samoistne nie było poparte tytułem własności.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]