Prawo karne. Podżeganie jako forma zjawiskowa przestępstwa.

Podżeganie jako forma zjawiskowa przestępstwa.

 

Zagadnienie podżegania (forma zjawiskowa czynu karalnego) zostało uregulowane w art. 18 § 2 Kodeksu karnego i oznacza sytuację, w której podżegający chce, by inna osoba dokonała czynu zabronionego i nakłania ją do tego. Za takie działania można zostać skazanym wyrokiem karnym nawet jeżeli to inna osoba faktycznie dokonała czynu zabronionego (np. zlecenie zabójstwa czy pobicia). Należy pamiętać, iż podżegacz musi działać z zamiarem bezpośrednim czyli udowodnić mu, iż chciał aby osoba nakłaniana popełniła czyn zabroniony.

 

Co rozumiemy przez słowo podżeganie? Wyjaśnia nam to Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt V KK 22/17, z którego wynika, że “nakłanianie do popełnienia przestępstwa może mieć postać tylko działania wyrażonego gestem, mimiką, słowem lub radą czy groźbą, ale tylko, podkreślić trzeba, działania”.

 

Karalność podżegacza

Za podżeganie sąd wymierza karę przewidzianą jak dla sprawstwa, chyba że podżegacz dobrowolnie zapobiegł popełnieniu czynu do którego podżegał i wówczas nie popełnia przestępstwa. Dodatkowo podżegacz może skorzystać z tzw. “czynnego żalu”.

Jeżeli określone przestępstwo np. jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, to ktoś kto podżega do popełnienia takie przestępstwa również może być skazany na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, podżegacz odpowiada jak za usiłowanie. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Czym jest prowokacja?

Kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego, odpowiada jak za podżeganie; w tym wypadku nie ma zastosowania instytucja czynnego żalu i usiłowania. Prowokacja jest to świadome działanie podjęte w celu skłonienia innej osoby do popełnienia przestępstwa, aby przeciwko tej osobie skierowane zostało postępowanie karne.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]