Prawo karne. Przedterminowe warunkowe zwolnienie

Kiedy osadzony może ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie?

Polskie prawo zezwala na ubieganie się przez osadzonego o przedterminowe wcześniej zwolnienie z dalszego odbywania kary pozbawienia wolności. Jak stanowi Kodeks karny skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak w pewnych przypadkach wymóg ten bywa mocno zaostrzany. O tym czy skazany może zostać warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności czy też nie, decyduje sąd penitencjarny właściwy dla miejsca pobytu skazanego.

 

Kiedy można zwolnić osadzonego z pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności?

Art. 78 Kodeksu karnego

Skazanego wolno warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary.

UWAGA! W niektórych przypadkach okres ten może ulec podwyższeniu, mianowicie:

 1. w przypadku recydywisty – dopiero po odbyciu przez skazanego co najmniej 2/3 kary;
 2. w przypadku multirecydywisty – co najmniej 3/4 kary;
 3. skazany na dożywocie – zwolnienie dopiero po odbyciu 25 lat kary;
 4. skazaną na 25 lat – po odbyciu 15 lat kary;
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć surowsze ograniczenia.

Art. 77 Kodeksu karnego

Skazany na karę pozbawienia wolności może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku odbycia reszty kary jeżeli sąd będzie przekonany, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa.

Sąd przy wydawaniu decyzji bierze pod uwagę przede wszystkim:

 1. postawę sprawcy;
 2. właściwości i warunki osobiste sprawcy;
 3. okoliczności popełnienia przestępstwa,
 4. zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary.

 

UWAGA! POPRAWNA POSTAWA OSADZONEGO CZASEM MOŻE NIE WYSTARCZYĆ

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKzw 1161/20, LEX nr 3061321.

Sąd okręgowy odmówił udzielenia warunkowego zwolnienia skazanemu. Postanowienie sądu zostało zaskarżone przez jego obrońcę. Sąd apelacyjny uznał jednak, że wniesione zażalenie jest niezasadne. W związku z tym utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Zwrócił przy tym uwagę, że w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności można zauważyć pozytywne zachowania skazanego, okoliczność ta nie wystarczyła jednak do uwzględnienia złożonego wniosku. Decyzję swą Sąd uzasadnił tym, iż z dobrodziejstwa tej instytucji może skorzystać ten, kto wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w proces odbywania kary. Zdaniem sądu w całej sprawie istotne jest też to, że nie było możliwości sprawdzenia, jak skazany zachowuje się poza zakładem karnym.

 

Obowiązki warunkowo zwolnionego osadzonego

Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

 1. bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu;
 2. zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby;
 3. niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu;
 4. wykonywania wszystkich nałożonych na niego obowiązków

 

Co ważne…

…w przypadku złamania prawa podczas warunkowego zwolnienia może ono zostać odwołane, co wiąże się z powrotem skazanego do Zakładu Karnego.

Ponadto…

…po odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w praktyce znacznie maleją szansę na ponowne skorzystanie z tego dobrodziejstwa.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]