Prawo karne. Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Czym jest przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jakie są jego rodzaje i konsekwencje?

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji określa XXI rozdział Kodeksu karnego.

Obejmują wszelkie czyny, które albo sprowadziły niebezpieczeństwo dla ruchu, albo doprowadziły do katastrofy komunikacyjnej. Konsekwencje karne, wynikające z popełnionych czynów w przypadku tego przestępstwa, są mocno zróżnicowane. Zdecydowanie najcięższe wynikają ze sprowadzenia katastrofy, jak i niebezpieczeństwa z nią związanego.

Do tego typu przestępstw należą następująco:

Art. 173 k.k. czyli sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Zgodnie z tym przepisem – Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli zaś sprawca działa nieumyślnie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli następstwem katastrofy (spowodowanej umyślnie) jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (zaś w przypadku katastrofy spowodowanej nieumyślnie sprawcy grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności).

 

UWAGA!

W praktyce nie zawsze łatwo można rozróżnić katastrofę od wypadku drogowego. Z pomocą przychodzi więc orzecznictwo Sądu Najwyższego. W uchwale Sądu Najwyższego z 28 lutego 1975 r. (V KZP 2/74, OSNKW 1975, nr 3-4, poz. 33) przyjęto,że katastrofa w ruchu lądowym to „wydarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego”.

 

Art. 174 k.k. czyli sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu.

Artykuł powyższy stanowi, iż kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zaś jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Karalne w tym przypadku jako przestępstwo jest zachowanie sprawcy, które w danych okolicznościach może bezpośrednio, czyli realnie, z dużym prawdopodobieństwem zagrozić naraz wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach.

 

Art. 177 k.k. czyli spowodowanie wypadku w ruchu.

Przepis karny mówi o tym, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Przestępstwo spowodowania wypadku popełnić można jedynie w miejscu, w którym ruch regulowany jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Miejscem takim nie będzie np. teren prywatnej posesji czy też polna droga. Zaś spowodowanie wypadku musiało być następstwem naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

 

Art. 178a k.k. czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających.

Jeśli opisany w powyższym artykule czyn zakwalifikowany zostanie jako przestępstwo, sprawcy grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, w przypadku popełnienia wskazanego przestępstwa, sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Nieco łagodniej oceniane jest prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, które nie jest przestępstwem, ale wykroczeniem. (więcej informacji na ten temat znajdziesz pod poniższym linkiem: https://kancelariapawlikowska.pl/prawo-karne-stan-po-uzyciu-alkoholu-a-stan-nietrzezwosci/)

Zgodnie z art. 87 kodeksu wykroczeń, zagrożone jest karą aresztu lub grzywny wynoszącej od 50 zł do nawet 5000 zł. Zakaz prowadzenia pojazdów jest w tym przypadku orzekany przez sąd na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zaś jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 179 k.k. czyli odpowiedzialność dyspozytora.

Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Art. 180 k.k. czyli podejmowanie czynności w stanie nietrzeźwym.

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Sprawy związane z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji często należą do trudnych pod względem emocjonalnym – wiążą się one nierzadko z ludzką tragedią. Dlatego też oskarżony często potrzebuje pomocy adwokata, jako specjalista dbającego o interes Klienta, by wyrok był dla niego jak najbardziej pomyślny.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]