Prawo karne. Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości- czym jest i z jakimi konsekwencjami będzie musiał zmierzyć się kierowca?

 

Polskie ustawodawstwo wyraźnie odróżnia dwa stany związane ze spożytym alkoholem – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Rozróżnienie to jest niezmiernie istotne z punktu widzenia kierowcy ponieważ wpływa m.in. na rodzaj i wysokość kary.

 

Stan po użyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi (czyli zawartość ta jest równa lub niższa niż 0,25 mg w 1 dm³wydychanego powietrza) przez co wypełnia znamiona wykroczenia.

W ślad za art. 87 Kodeksu wykroczeń – osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze:

– aresztu (od 5 do 30 dni) albo karze grzywny od 50 zł do 5.000 zł,

– dodatkowo sąd zmuszony jest orzec w stosunku do kierowcy, który popełnił omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (w granicach od 6 miesięcy do 3 lat), zakaz obejmować powinien rodzaj pojazdu, którym sprawca dopuścił się wykroczenia,

– 10 punktów karnych.

 

Stan nietrzeźwości

Występuje gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu we krwi (czyli zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza).

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w tym stanie całkowicie wypełnia znamiona przestępstwa, a kara za jego dokonanie wymierzana jest na podstawie przepisów kodeksu karnego – stypizowane zostało w art. 178a § 1  Kodeksu karnego. Za tego typu przestępstwo grozi:

– grzywna (wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu sprawcy),

– ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2

– zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,

– kara pieniężna od 5.000 zł do 60.000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej)

– 10 punktów karnych.

 

Ważne!

Karze podlega osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony powyżej – np. rower. Rowerzysta  bowiem popełnia wykroczenie stypizowane w art. 87 § 2 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu do 14 dni lub kara grzywny.

 

 

Ważne!

Sąd Najwyższy wielokrotnie w swym orzecznictwie wskazywał, iż ruch lądowy obejmuje nie tylko drogi publiczne i strefy zamieszkania, ale wszelkie ogólnie dostępne miejsca, w których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów, a więc również drogi wewnętrzne. Podkreślano, że przestępstwa związane z ruchem pojazdów mogą zostać popełnione nie tylko na drogach publicznych, ale również wszędzie tam, gdzie odbywa się ruch zarówno ogólny, jak i lokalny. Natomiast place wewnętrzne, grunty orne, czy przydomowe podwórka nie mogą być powszechnie uznawane za miejsca gdzie odbywa się ruch lądowy.

 

Uwaga!

Przepisy zrównują ucieczkę z miejsca zdarzenia z kierowaniem w stanie nietrzeźwości. Za oddalenie się z miejsca wypadku z zamiarem uniknięcia konsekwencji grozi dokładnie taka sama kara jak za kierowanie czy spowodowanie wypadku po pijanemu.

 

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]