Prawo karne. Zastępcza kara aresztu a zastępcza kara pozbawienia wolności

Czym jest zastępcza kara aresztu a czym zastępcza kara pozbawienia wolności?

 

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której skazany bagatelizuje orzeczony wobec niego wyrok i nie wykonuje nałożonych na niego przez sąd obowiązków. Finalnie, takie zachowanie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, w postaci zamiany kary ograniczenia wolności lub grzywny na najsurowszą z kar – karę pozbawienia wolności (aresztu).

 

Na wstępie należy rozróżnić zastępczą karę pozbawienia wolności orzekaną w stosunku do skazanych niewykonujących kar nałożonych wyrokiem wykroczeniowym od zastępczej kary pozbawienia wolności, z którą mamy do czynienia w przypadku niewykonywanych kar zawartych w wyroku karnym.

 

Zastępcza kara pozbawienia wolności:

*w zamian za nieuiszczoną grzywnę

Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego wykonawczego skazanego na karę grzywny (nieprzekraczającej 120 stawek dziennych lub 240.000,00 zł, w przypadku grzywny określonej kwotowo) sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. Podstawową formą wykonania kary grzywny jest jej dobrowolne uiszczenie. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji komorniczej. Gdy jednak okazuje się, że egzekucja jest bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, iż taką by się stała, sąd może zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczną.

Jednak w sytuacjach gdy:

  • okaże się, że praca jest niemożliwa lub niecelowa z różnych przyczyn,
  • skazany nie wyrazi zgody na podjęcie prac społecznie użytecznych,
  • skazany uchyla się od jej wykonywania,

wówczas sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności.

Przeliczenie kary następuje w sposób:

1 dzień pozbawienia wolności = 2 stawkom dziennym grzywny

*Kara ta nie może przekroczyć 12 miesięcy (6 miesięcy, jeśli ustawa za dany czyn nie przewiduje kary pozbawienia wolności) oraz górnej granicy kary przewidzianej za dane przestępstwo.

 

*w zamian zaograniczenie wolności

Zastępczą karę pozbawienia wolności za uchylanie się przez skazanego od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 65 k.k.w. sąd zarządza obligatoryjnie (obowiązkowo). Orzeka się ją w wymiarze pozostałej do wykonania kary ograniczenia wolności.

Przeliczenie kary następuje w sposób:

1 dzień pozbawienia wolności = 2 dniom ograniczenia wolności

*Górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy, jeśli ustawa za dane przestępstwo nie przewiduje kary pozbawienia wolności.

 

Zastępcza kara aresztu:

*w zamian za nieuiszczoną grzywnę

Jeżeli egzekucja grzywny w kwocie przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna, można po wyrażeniu zgody przez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną (określając jej rodzaj i czas trwania). Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące.

W sytuacji gdy:

  • ukarany nie wyrazi zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej,
  • mimo wyrażenia zgody jej nie wykonuje,

sąd może orzec zastępczą karę aresztu.

 

Przeliczenie kary następuje w sposób:

1 dzień aresztu = grzywnie od 20 do 150 złotych

*Kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

 

*w zamian zaograniczenie wolności

Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 23 k.w.), ulega ona zamianie na zastępczą karę grzywny, a jeżeli okoliczności wskazują na to, że egzekucja grzywny nie będzie skuteczna – na zastępczą karę aresztu.

Przeliczenie kary następuje w sposób:

1 miesiąc ograniczenia wolności = 15 dniom aresztu

 

!! !! !! Pamiętaj

  1. W przypadku zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (nie zastępczej kary aresztu), która nie przekracza roku, istnieje możliwość odbycia jej w systemie dozoru elektronicznego.
  2. Od zastępczej kary aresztu oraz pozbawienia wolności w każdym czasie uwolnić się można, poprzez wpłacenie kwoty przypadającej do uiszczenia– w całości lub w części.
  3. W przypadku zastępczej kary aresztu orzeczonej w zamian za uchylanie się od kary ograniczenia wolności– nie ma możliwości wstrzymania jej wykonania w sposób analogiczny do zastępczej kary pozbawienia wolności (czyli złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do odbycia dotychczas orzeczonej kary lub jej reszty, która pozostała do wykonania).

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]