Prawo pracy. Poufność wysokości wynagrodzenia

Klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia.

Czy wypada w miejscu pracy rozmawiać na temat wysokości swojego wynagrodzenia? Czy pracodawca może zabronić Ci udzielania takich informacji współpracownikom?

W umowach o pracę, czy regulaminach bardzo często znajdują się klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy są one poprawne i zgodne z prawem? Ujawnienie wynagrodzenia pracowników jest z reguły na niekorzyść pracodawców. Ustawodawca niedawno wpadł na pewien pomysł, zgodnie z którym podawanie wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę miało stać się obowiązkowe. Pomysł nie wszedł w życie, ponieważ sprzeciw zgłaszali głównie właśnie pracodawcy.

 

Najistotniejszą kwestią w tych dywagacjach jest fakt, iż żaden przepis nie zabrania pracownikowi „z góry” rozmawiać o pensjach. W prawie pracy obowiązuje jednak parę innych zasad, które mogą na taki obowiązek wpłynąć.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 2011 r. (sygn. akt II PK 304/10) uznał, że klauzula poufności, czy tajności wynagrodzeń pracowniczych może być zastrzeżona w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, której ujawnienie może zagrozić istotnym interesom firmy, np. jej konkurencyjności, ale co istotne chodzi tutaj o ujawnienie wysokości swoich zarobków konkurencyjnej firmie, co może być potraktowane jako naruszenie tego obowiązku. Gdyż zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 i 5 Kodeksu Pracy – przede wszystkim pracownik ma obowiązek dbałości o dobro pracodawcy oraz nakaz przestrzegania tajemnicy określone w odrębnych przepisach.

 

Jednak Ministerstwo Pracy zajmuje zgoła inne stanowisko w tej kwestii:

W opinii Departamentu stosowanie przez pracodawców klauzul zakazu ujawniania wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia nie znajduje uzasadnienia w regulacjach kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego. W obecnym stanie prawnym brakuje wyraźnego przepisu prawa pracy, który nakazywałby pracownikowi dbanie o dobro zakładu poprzez nieujawnianie wysokości osiąganego wynagrodzenia.”

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2009 r. DPR-II-053-73143/Ak/MC/09

!!!!W takim stanie rzeczy uznać należy, iż w każdym przypadku kwestię słuszności zakazu i dopuszczalności ujawniania wysokości wynagrodzenia, rozstrzygnie Sąd. To, czy złamanie zakazu było działaniem nieuprawnionym, będzie zależało od indywidualnej sytuacji.

 

A co z ujawnianiem wysokości wynagrodzenia w gronie pracowników tego samego pracodawcy?

Zasada równego traktowania w prawie pracy to jedna z najważniejszych zasad prawa pracy. Zgodnie z nią pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Rozmowy o wynagrodzeniu między pracownikami ciężko uznać za ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Często natomiast rozmowy o wysokości wynagrodzenia między pracownikami, będzie miało na celu właśnie upewnienie się, że pensje są sprawiedliwie. W takim wypadku nie ma mowy o tym, żeby zakaz ujawniania pensji, był ważniejszy od zasady równego traktowania pracowników.

UWAGA

„Przekazanie przez pracownika innym pracownikom danych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń w celu przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i przejawom dyskryminacji płacowej nie może stanowić podstawy rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 KP.”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2011 r. sygn. akt II PK 304/10

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]