Prawo rodzinne. Unieważnienie małżeństwa – jakie mogą być przyczyny?

W wyniku wprowadzenia stanu epidemii i ogólnej izolacji społecznej znacznie wzrosło zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi rozwodów oraz unieważnienia małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa. Taka decyzja musi zostać podjęta przez sąd, które bierze pod uwagę, czy zaszły odpowiednie przesłanki.

Przesłanką do orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa mogą być:

  1. Przeszkody małżeńskie: wiek (unieważnienie będzie nieskuteczne, jeśli małżonek przed wytoczeniem powództwa osiągnął ten wiek, albo gdy kobieta zaszła w ciążę), zdiagnozowaną chorobę psychiczną, ubezwłasnowolnienie, bigamię, pozostawanie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy przysposobienia.
  2. Wady oświadczenia woli: wprowadzenie w błąd w zakresie tożsamości drugiej strony, brak świadomości przy zawieraniu małżeństwa, czy bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej na wyrażenie woli.
  3. Braki w pełnomocnictwie: brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, nieważne pełnomocnictwo, pełnomocnictwo skutecznie odwołane.

 

!! !! !!

Pozew taki składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce, w którym małżonkowie mieli ostatnio wspólne miejsce zamieszkania (o ile jedno z nich nadal w tym okręgu przebywa).

Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą. W każdym wypadku po upływie trzech lat od zawarcia małżeństwa.

DODATEK!

Zakaz zawarcia kolejnego małżeństwa, po unieważnieniu małżeństwa kościelnego.
Wyrok sądu kościelnego może zostać zaopatrzony w klauzulę zakazującą zawarcia małżeństwa, co oznacza, że osoba, po której stronie wystąpiła przyczyna nieważności, nie może zawrzeć nowego małżeństwa bez zgody bądź sądu, który wydał wyrok, bądź biskupa diecezji, w której ma być zawarte nowe małżeństwo. Taki zakaz się stosuje, gdy jest przypuszczenie, że okoliczności, które spowodowały za pierwszym razem nieważność małżeństwa mogą również doprowadzić do nieważności kolejnego.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]