Skutki separacji

Art. 614 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
§ 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Artykuł 614 § 1 KRO przewiduje, że orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. W kolejnych paragrafach komentowanego artykułu oraz w innych regulacjach rangi ustawowej określone zostały wyjątki od tej zasady.

Niemożność zawarcia nowego małżeństwa

Najważniejszy z tych wyjątków sprowadza się do tego, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa (art. 614 § 2 KRO). W tym celu konieczne jest uzyskanie rozwodu. Orzeczenie separacji, w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodu, nie powoduje ustania małżeństwa.

Obowiązek wzajemnej pomocy

Należy przyjąć, że skoro orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, to małżonków przestają wiązać wzajemne prawa i obowiązki określone w art. 23–30 KRO. Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są jednak do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności (art. 614 § 3 KRO).

Obowiązek alimentacyjny

Orzeczenie separacji powoduje ustanie obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 KRO). Na małżonkach pozostających w separacji ciąży jednak obowiązek alimentacyjny. Artykuł 614 § 4 KRO nakazuje odpowiednie stosowanie art. 60 § 1 i 2 KRO, który reguluje obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami. Wyłączone zostało stosowanie art. 60 § 3 KRO. Obowiązek alimentacyjny obciążający małżonków pozostających w separacji – w przeciwieństwie do obciążającego rozwiedzionych małżonków – nie jest ograniczony żadnym terminem.

Zmiana nazwiska

Przy orzekaniu separacji nie stosuje się art. 59 KRO. W konsekwencji orzeczenie separacji nie ma wpływu na nazwisko małżonków. Nie jest jednak wykluczona zmiana nazwiska pozostającego w separacji małżonka w trybie administracyjnym.

Powstanie rozdzielności majątkowej

Skutki separacji w zakresie stosunków majątkowych małżeńskich określa art. 54 KRO. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Jest to ustrój przymusowy, który w czasie trwania separacji nie może zostać zmieniony na mocy umowy majątkowej małżeńskiej.

Domniemanie pochodzenia dziecka

Po upływie 300 dni od orzeczenia separacji nie stosuje się domniemania pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 2 zd. 2 KRO). W czasie trwania separacji małżonkowie nie mają zdolności do wspólnego przysposobienia.

Dziedziczenie

Po uprawomocnieniu się orzeczenia o separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie z ustawy, co wynika z art. 614 § 1 KRO, a znajduje potwierdzenie w art. 9351 KC.
Komentarz do art. 614 KRO red. Osajda 2019, wyd. 5/J. Pawliczak

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]