Walka z dopalaczami. Nowelizacja ustawy

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którego celem jest walka z dopalaczami.

Za posiadanie znacznej ilości tych nowych środków psychoaktywnych będzie groziło do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet 12 lat. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został opracowany ze względu na nasilające się zjawisko wprowadzania do legalnego obrotu substancji psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Nowe regulacje definiują dopalacze jako środki zastępcze i zakazują obrotu nimi na terenie całego kraju. Osoba, która złamie przepisy będzie podlegała karze od 20 000 zł nawet do 1 mln zł.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 listopada 2018 roku .

Nowa substancja psychoaktywna

Projekt noweli przewiduje rozszerzenie definicji dopalaczy i wprowadzenie pojęcia oraz definicji “nowej substancji psychoaktywnej” czyli  nowego środka odurzającego lub nowego leku psychotropowego, który nie został zamieszczony w wykazach załączonych do Jednolitej Konwencji ONZ o środkach odurzających z 1961 roku oraz Konwencji ONZ o substancjach psychotropowych z 1971 roku, ale może stanowić porównywalne zagrożenie dla zdrowia, tak samo jak substancje znajdujące się w tych wykazach.

Definicja środków zastępczych

W planowanych zmianach dopalacze zostaną zdefiniowane jako środki zastępcze. Środek zastępczy zaś to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, lub produkt, roślina, grzyb lub ich część, zawierająca taką substancję, używana zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach, jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

Zakaz wytwarzania i wprowadzania środków zastępczych do obrotu na terenie kraju

Zmiany w przepisach wprowadzą także zakaz wytwarzania i wprowadzania środków zastępczych do obrotu na terenie kraju. W razie stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub produktu, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on środkiem zastępczym, właściwy państwowy inspektor sanitarny, w drodze decyzji, będzie mógł nakazać wstrzymanie wytwarzania tego środka zastępczego lub produktu, lub wycofanie środka zastępczego lub produktu z obrotu.

Tym samym, osoba, która będzie wytwarzała lub wprowadzała do obrotu środek zastępczy, będzie podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Karę wymierza w drodze decyzji, właściwy państwowy inspektor sanitarny, a decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wysokość kary będzie uwzględniała i uzależniona od  ilość wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu środka zastępczego.

Ponadto, w sytuacji  uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny będzie mógł w drodze decyzji wstrzymać, jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub też nakazać wycofanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpieczeństwa, jednakże nie dłuższy czas niż  18 miesięcy.

W ustawie znalazł się również zapis, który nakłada obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. Główny Inspektor Sanitarny do końca marca każdego roku  będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, natomiast placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą zobowiązane powiadomić o tym powiatowego inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów i zatruć spowodowanych przez dopalacze.

 

Głównym celem tejże nowelizacji jest wprowadzenie zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski substancji o działaniu psychoaktywnym, które nie są dopuszczone do stosowania na podstawie odrębnych przepisów.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]