Wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty – co dalej?

Wezwanie do zapłaty lub nakaz zapłaty – co dalej?

Wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wierzyciel wzywa swego dłużnika do spłacenia w wyznaczonym terminie zaciągniętego zobowiązania. Może to dotyczyć wielu aspektów naszego codziennego życia, zarówno rachunku za abonament, rat za sprzęt elektroniczny, jak i pożyczki lub jakiegokolwiek kredytu.

(więcej na ten temat: https://kancelariapawlikowska.pl/prawo-cywilne-ostateczne-przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty/)

 

Pismo wzywające nas do zapłaty nie wywołuje jeszcze dla nas negatywnych skutków prawnych, póki co jest formą informującą o wysokości istniejącego długu oraz propozycją polubownego załatwienia sporu z wierzycielem. Według obowiązujących przepisów wierzyciel (a może być nim praktycznie każdy, rozpoczynając od banków przez spółdzielnie mieszkaniowe, operatorów abonamentowych i na osobach fizycznych kończąc) może wysłać pismo wtedy, kiedy roszczenie stanie się wymagalne, czyli po przekroczeniu terminu płatności. Polskie prawo nie reguluje też konkretnych terminów w zakresie wyznaczonego terminu na mediacje, a każdy wierzyciel stosuje własne praktyki.

 

Co powinien zrobić dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

Jeżeli uznamy, że wezwanie do zapłaty jest zasadne i staliśmy się dłużnikiem nie należy ignorować pism od wierzycieli, bo to najprostsza droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Najlepiej skontaktować się z wierzycielem, któremu jesteśmy winni pieniądze i zapytać, jakie mamy możliwości rozwiązania naszego sporu.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie uregulować zaległych płatności możemy wnioskować do wierzyciela o rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej w czasie, jednak ostateczna decyzja w tej materii należy do wierzyciela.

Jeżeli nie mamy wątpliwości, że pismo jest autentyczne, ale dług został już spłacony, warto sporządzić odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Dokument powinien zawierać opis stanu faktycznego, można także dołączyć do niego potwierdzenia spłaty należności.

Pamiętajmy też o terminach przedawnienia długów (art. 118 k.c.):

Podstawowe terminy przedawnienia to:

  • 6 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu;
  • 3 lat dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

*Art.  120.  [Początek biegu przedawnienia]

  • 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Postępowanie przed sądem.

Czasem o wielu żądaniach zapłaty dowiadujemy się już od sądu i doręczonego nam przez niego nakazu zapłaty. Tutaj największym problemem jest to, że nakaz zapłaty zostaje wydany bez naszej wiedzy. Co wtedy?

ZARZUTY àKiedy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym można wnieść w stosunku do niego zarzuty. Należy je wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu dłużnikowi.

 

SPRZECIW àNakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi może być wydany także w postępowaniu upominawczym. Osoba otrzymująca sądowy nakaz zapłaty musi jak najszybciej podjąć działanie. Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty pozwany ma tylko kilkanaście dni (2 tygodnie) od dnia doręczenia nakazu pozwanemu.

Czas więc działa na korzyść windykatora. Gdy nakaz zapłaty uprawomocni się, pole manewru dłużnika znacznie się zmniejsza, zwłaszcza jeśli dłużnik ma pracę, majątek i konto w banku.

O czym musimy pamiętać przy wnoszeniu zarzutów/sprzeciwu?

  1. Wysyła się go do sądu, który wydał nakaz,
  2. Konieczne jest zachowanie wymogów formalnych pisma procesowego, tj. wskazać nazwę stron, sygnaturę sprawy, oznaczenie sądu, wniesieniu opłaty itp
  3. Powinno się wskazać, czy zaskarżany jest nakaz w całości czy w części
  4. Należy przedstawić zarzuty np. zarzut przedawnienia oraz okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie
  5. W razie gdy zarzuty/sprzeciw wniesiony został prawidłowo dotychczasowy nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę
  6. Należy pamiętać ,iż jeżeli powód wniósł pozew na urzędowym formularzu (który nie jest obecnie wymagany w każdym przypadku) to zarzuty/sprzeciw muszą być wniesione również na urzędowym formularzu.

*Brak wymogów formalnych może spowodować wezwanie do ich uzupełnienia lub w gorszym przypadku do całkowitego odrzucenia naszego odwołania.

 

UWAGA!!!

Jeżeli podjęliśmy jakąkolwiek wątpliwość i podejrzewamy, że wezwanie, które otrzymaliśmy jest sfałszowane, bezpodstawne, bezprawne lub stanowi próbę wyłudzenia, powinniśmy niezwłocznie podjąć stosowne kroki prawne. W zbadaniu sprawy i obraniu odpowiedniej ścieżki interwencji pomoże Państwu profesjonalny pełnomocnik, który ponadto doskonale będzie wiedział w jaki sposób, należy się w danym przypadku odwołać od nakazu zapłaty.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]