Wypadek drogowy a kolizja – jakie są różnice.

Zdarzenie drogowe wiąże się z określeniami takimi jak wypadek drogowy czy kolizja drogowa. Jednak okazuje się, iż różnice między nimi są bardzo istotne, a pojęć tych nie można stosować zamiennie. Każdemu zdarzeniu został przypisany inny termin prawny, po to, aby wskazywać poszkodowanym kierowcom katalog praw i obowiązków wiążących się z każdym zdarzeniem z osobna.

Kolizja drogowa

To zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów fizycznych. W polskim prawie jako kolizję klasyfikuje się spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ma to swoje odzwierciedlenie w art. 86. Kodeksu wykroczeń.

  • 1.Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.

  • 2.Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • 3.W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Wypadek drogowy

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, wypadek drogowy jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”. Po dojściu do wypadku, dokumenty, w których opisane są okoliczności zdarzenia sporządzane są przez Policję. Ustawodawca uwzględnił przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego art. 177 Kodeksu Karnego:  

  • 1.Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, 
  • 2.Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Różnice pomiędzy kolizją drogową a wypadkiem drogowym

 

Najważniejsze dla rozróżnienia kolizji drogowej od wypadku jest zakres obrażeń, jakich doznał poszkodowany. Kluczowy jest tutaj czas hospitalizacji, który dla kolizji drogowej nie powinien przekroczyć 7 dni. Wszystko powyżej tego okresu podpada już pod wypadek drogowy. Natomiast w sprawach karnych czy w sprawach cywilnych prowadzonych w celu uzyskania odszkodowania powypadkowego, ostatecznej oceny dokonuje biegły lekarz sądowy na podstawie badań osoby poszkodowanej, analizy dokumentacji medycznej bądź też analizy okoliczności zdarzenia.

 

Czy na miejsce kolizji lub wypadku drogowego należy wezwać Policję?

W przypadku kolizji wezwanie policji jest zazwyczaj zbędne. Jeśli żaden uczestnik kolizji drogowej nie doznał obrażeń oraz jeśli można zidentyfikować sprawcę, należy jedynie spisać oświadczenie o zdarzeniu, które będzie pomocne w procesie uzyskiwania odszkodowania. Jednak jeżeli ktoś będzie chciał wezwać Policję w celu zabezpieczenia swojego interesu prawnego nic nie stoi na przeszkodzie aby tego dokonać.

 

Jednak jeśli doszło do wypadku i w wyniku zdarzenia któryś z uczestników doznał obrażeń lub poniósł śmierć, wezwanie policji jest obowiązkowe. Wypadek jest dużo poważniejszym zdarzeniem. W tym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem, konieczne jest więc zabezpieczenie śladów przez organy ścigania.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]