• Adresy Sądów

  Sąd Rejonowy w Bełchatowie
  Adres: ul. Stefana Okrzei 4, 97-400 Bełchatów

  Sąd Apelacyjny w Łodzi
  Adres: Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
  Telefon-Centrala: (042) 677-89-00

  Sąd Okręgowy w Łodzi
  Adres: Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
  Telefon-Centrala: (042) 677-89-00

  Sąd Rejonowy dla Łodzi
  Adres: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
  Telefon-Centrala: (042) 664-09-00

  Sąd Rejonowy dla Łodzi
  Adres: Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
  Telefon-Centrala: (042) 677-46-00

  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
  Adres: ul. J. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

  Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
  Adres: ul. J. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

 • Konta Bankowe

  Informacja o aktualnych Kontach Bankowych Sądu Rejonowego w Bełchatowie:

  Konto dochodów budżetowych:

  NBP O/O w Łodzi 05 1010 1371 0026 0022 3100 0000

  – wpisy sądowe – grzywny
  – opłaty kancelaryjne
  – koszty w sprawach cywilnych, karnych, zażalenia, apelacje i prawa pracy

  Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie) oraz wpis do rejestru spadkowego:

  NBP O/O w Łodzi 42 1010 1371 0026 0013 9800 0000

  – zaliczka na biegłego
  – zaliczka na kuratora
  – zaliczka na tłumaczy przysięgłych
  – opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego

  Konto sum depozytowych:

  BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 88 1130 1017 0021 1001 3990 0004

  – poręczenia majątkowe
  – zabezpieczenia majątku
  – depozyty

  Wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych można dokonywać w Pekao SA Bełchatów, ul. 1 Maja 2

  bez ponoszenia dodatkowych opłat na niżej wskazane konto bankowe:

  31 1240 6957 0111 0000 0000 1051

  Konto Fundusz Pomocy Pospenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym:

  BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 42 1130 1163 0014 7126 2720 0001

  – nawiązki
  – świadczenia

 • Opłaty Sądowe

  e-Płatności: https://oplaty.ms.gov.pl/

  Wydział Ksiąg Wieczystych

  Odpis zwykły księgi wieczystej 30zł
  Odpis zupełny księgi wieczystej 60zł
  Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10zł
  Zaświadczenie ze zbioru dokumentów 6zł
  Poświadczony odpis dokumentu z KW lub ZD 6zł/strona
  Niepoświadczony odpis dokumentu z KW lub ZD 1zł/strona
  Założenie księgi wieczystej 60zł
  Wpis prawa własności 200zł
  Wpis hipoteki 200zł
  Wykreślenie hipoteki 100zł
  Zmiana wpisu hipoteki 150zł

  Wydział Karny

  Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie albo o podmiocie zbiorowym z Rejestru
  30zł
  Wysokość opłaty za wydanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru w przypadku złożenia wniosku lub zapytania za pośrednioctwem systemu teleinformatycznego
  20zł
  W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
  Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności 80zł
  Od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu 60zł
  Od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45zł
  Od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45zł
  Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż  25zł
  Od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności 100zł
  Od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego 100zł
  Od wniosku o zatarcie skazania 45zł
  Od ponownej prośby o ułaskawienie 45zł
  Od wniosku o wznowienie postępowania 150zł
  Wraz z wniesieniem prywatnego aktu oskarżenia 300zł

  Opłaty kancelaryjne

  za wydanie zaświadczenia na podstawie akt sprawy 6zł
  za wydanie niepoświadczonej kserokopii dokumentu z akt sprawy 1zł/strona
  za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy 6zł/strona
  od wniosku o wydanie orzeczenia za stwierdzeniem prawomocności lub wykonalności 6zł/strona
  za wydanie prawomocnego odpisu orzeczenia 6zł/strona

  Wydział Cywilny
  W sprawach cywilnych pobiera się opłaty:
  w sprawie o zapłatę w postępowaniu uproszczonym przy wartości przedmiotu sporu:

  do 2.000 zł 30zł
  ponad 2.000 zł do 5.000 zł 100zł
  ponad 5.000 zł do 7.500 zł 250zł
  ponad 7.500 zł 300zł
  w sprawie o złożenie świadczenia do depozytu sądowego i wydanie z depozytu – opłata wpisu 100zł

  Art. 27. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:

  1. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
  2. unieważnienie małżeństwa;
  3. rozwiązanie przysposobienia;
  4. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  5. unieważnienie uznania dziecka;
  6. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
  7. naruszenie posiadania;
  8. uchylenie uchwały organu spółdzielni;
  9. uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
  10. przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
  11. opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
  12. ustalenie wstąpienia w stosunek najmu;

  Art. 39. 1. Opłatę stałą w kwocie:
  1) 200 złotych pobiera się od wniosku o:

  • ustanowienie drogi koniecznej;
  • rozgraniczenie nieruchomości;
  • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie;

  2) 100 złotych pobiera się od wniosku o:

  • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
  • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
  • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej;

  Art. 40. Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

  Art. 41.

  1. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.
  2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

  Art. 49.

  1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:

  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • zabezpieczenie spadku;
  • sporządzenie spisu inwentarza;
  • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;

  2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

  Art. 50. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

  1. apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
  2. wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
  3. wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu;

  Art. 51.

  • Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych;
  • Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych;

  Wydział Rodzinny i Nieletnich

   Pobierz plik – Stałe opłaty w Wydziale Rodzinnym

  Wydział Pracy

  Sprawy o roszczenia o wartości do 10.000,00 PLN są rozpatrywane w trybie uproszczonym. Sprawy z zakresu prawa pracy wnoszone przez pracowników i byłych pracowników są wolne od opłat sądowych, ale od apelacji i zażalenia pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł. brak opłat
  W sprawach wnoszonych przez pracodawców pobierane są opłaty, tak jak w sprawach cywilnych

 • Lekarze Sądowi

  Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzony przez Prezesa Sądu Okręgowego stosownie do ustawy z dnia 15 czerwca 2007r.o lekarzach sądowych

  Wykaz Lekarzy Sądowych

 • Biegli Sądowi

  Lista biegłych sądowych wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

   Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

  Podane w liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.