Kara administracyjna za niestosowanie się do ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa

Kara administracyjna za niestosowanie się do ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa.

 

W stanie epidemii właściwe organy mogą nakładać sankcję według dwóch reżimów prawnych – karnego (wykroczeniowego) i administracyjnego.

Co do reżimu karnego (wykroczeniowego) został on już omówiony w naszym poprzednim wpisie ( https://kancelariapawlikowska.pl/koronawirus-czy-musimy-przyjac-mandat/).

W przypadku drugiego reżimu, administracyjną karę pieniężną nałożą organy uprawnione w ustawach szczególnych – obecnie najczęściej będzie to Sanepid.Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 48a, kary pieniężne, które stosowane są wobec każdego, kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń (w zależności od nazewnictwa).

  • Nowelizacja ta nadaje powiatowemu inspektorowi sanitarnemu uprawnienie do obciążenia obywatela administracyjną karą pieniężną. Jej wysokość zależy od popełnionego przewinienia i waha się w granicach od 5.000,00 zł do 30.000,00 zł.Sankcja administracyjna jest nakładana w formie decyzji wydawanej na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

UWAGA!

Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje nie tylko skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie w trybie art. 99 k.p.s.w., ale również skierowaniem notatki służbowej do miejscowego sanepidu. Nawet gdy obywatel zostanie przez funkcjonariusza jedynie pouczony musi być świadomy tego, iż może w następstwie tego spotkania otrzymać bezwzględną karę administracyjną, nałożoną później przez inspektora sanitarnego. Zatrzymany obywatel jest zdany na interpretację stanu faktycznego przez funkcjonariuszy organów ścigania, dopiero później może dochodzić swoich racji w drodze postępowania sądowego.

 

Jakie są konsekwencje nałożenia na nas kary administracyjnej?

Decyzja administracyjna nie jest mandatem, w związku z czym nie mamy możliwości odmowy jej przyjęcia. Przysługuje nam jednak prawo do złożenia odwołania, a w przypadku jego nieuwzględnienia również późniejsze złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto w razie kolejnej porażki możemy też zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

!! !! !! Decyzja te jest decyzją natychmiast wykonalną, co to oznacza? Oznacza to, że nawet jeżeli zdecydujemy się odwołać od takiej decyzji, a rozstrzygnięcie organu administracyjnego lub sądu będzie dla nas korzystne, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do czasu rozpatrzenia naszego odwołania, Sanepid zdąży wyegzekwować nałożoną na nas karę, w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Pamiętajmy też, że istnieją sposoby na złagodzenie kar administracyjnych!

W tym celu ukarany może wysłać wniosek do organu, który wydal decyzję o ukaraniu. Istotne aby we wniosku wykazać „ważny interes jednostki”, który uzasadnia naszą prośbę. Gdy organ ostatecznie uzna nasz wniosek za zasadny, zgodnie z art. 189k k.p.a. może:

  • odroczyć termin wykonania kary;
  • rozłożyć karę na raty;
  • umorzyć karę w części lub w całości;
  • umorzyć odsetki za zwłokę w części lub w całości.

 

 

Podwójne ukaranie. Czy to zgodne z prawem?

Mandat za wykroczenie i kara administracyjna pełnią identyczną funkcję. Ich celem jest represja lub odstraszenie obywateli od dopuszczania się naruszeń w przyszłości. Kiedy mamy do czynienia z karą tego samego rodzaju za to samo zdarzenie, nie możemy zostać ukarani zarówno w drodze grzywny i w drodze kary administracyjnej , ponieważ jest to niedopuszczalne na gruncie ogólnych zasad prawa i gwarancji konstytucyjnych (konstytucyjna zasada ne bis in idem).

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]