Rozwód

Prawo rodzinne. Skutki unieważnienia małżeństwa

Jakie są formalne skutki unieważnienia małżeństwa? W wypadku rozwodu, małżeństwo ustaje, ale wyrok nie ma skutku wstecznego, natomiast małżeństwo unieważnione jest uważane za niebyłe, tak jakby nigdy nie było zawarte. Sąd w orzeczeniu o unieważnieniu małżeństwa nie orzeka o winie małżonków, ale musi orzec o tym, który z małżonków był w złej wierze, czyli wiedział o podstawie unieważnienia małżeństwa. Określenie tej „winy” jest obligatoryjne, ponieważ wpływa na obowiązki ”małżonków”. Inaczej natomiast jest w sprawach rozwodowych –

Prawo rodzinne. Unieważnienie małżeństwa – jakie mogą być przyczyny?

W wyniku wprowadzenia stanu epidemii i ogólnej izolacji społecznej znacznie wzrosło zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi rozwodów oraz unieważnienia małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa. Taka decyzja musi zostać podjęta przez sąd, które bierze pod uwagę, czy zaszły odpowiednie przesłanki. Przesłanką do orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa mogą być: Przeszkody małżeńskie: wiek (unieważnienie będzie nieskuteczne, jeśli małżonek przed wytoczeniem powództwa osiągnął ten wiek, albo gdy kobieta zaszła

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty   Majątek wspólny małżonków   Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 wprowadza ustawową zasadę majątkowych stosunków małżeńskich w postaci wspólności ustawowej, która oznacza przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).   Majątek wspólny małżonków tworzą obecnie składniki wspólności ustawowej – są to w szczególności:   1) pobrane

Skutki separacji

Art. 614 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. § 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Artykuł 614 § 1 KRO przewiduje, że orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa

Zniesienie separacji

Art. 616 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. § 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. § 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Komentowany artykuł przewiduje, że separacja może zostać zniesiona. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje bowiem ustania małżeństwa. Sądowe zniesienie separacji Zniesienie separacji

Rozwód. Alimenty na rzecz drugiego małżonka

Art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

Wyrok rozwodowy

Rola sądu rozwodowego nie kończy się na wydaniu orzeczenia w sprawie rozwiązania małżeństwa (art. 56 KRO) oraz winy rozkładu pożycia (art. 57 KRO). Ustawodawca uznał, że w postępowaniu rozwodowym należy rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach prawnych między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Komentowany art. 58 KRO określa zakres kognicji sądu rozwodowego. Władza rodzicielska W wyroku rozwodowym sąd

Rozwód. Wina w rozpadzie pożycia

Art. 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W sprawie o rozwód sąd z urzędu orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 KRO). Orzeczenie o winie

Kiedy nie uzyskamy rozwodu

Artykuł 56 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa przesłanki, których wystąpienie wyłącza dopuszczalność orzeczenia przez sąd rozwodu, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków (tzw. przesłanki negatywne, ujemne rozwodu). Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Wspólne dzieci stron to dzieci, które w świetle prawa pochodzą od obojga

Rozwód. Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie Po prawomocnym wyroku rozwodowym, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może  powrócić do nazwiska poprzedniego. Należy jednak dotrzymać ustawowego terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, gdyż termin nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu. Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił