Rozwód

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty   Majątek wspólny małżonków   Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 wprowadza ustawową zasadę majątkowych stosunków małżeńskich w postaci wspólności ustawowej, która oznacza przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).   Majątek wspólny małżonków tworzą obecnie składniki wspólności ustawowej – są to w szczególności:   1)

Skutki separacji

Art. 614 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. § 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. Artykuł 614 § 1 KRO przewiduje, że orzeczenie separacji ma skutki takie, jak rozwiązanie małżeństwa

Zniesienie separacji

Art. 616 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. § 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. § 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków. Komentowany artykuł przewiduje, że separacja może zostać zniesiona. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje bowiem ustania małżeństwa. Sądowe zniesienie separacji Zniesienie separacji

Rozwód. Alimenty na rzecz drugiego małżonka

Art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,

Wyrok rozwodowy

Rola sądu rozwodowego nie kończy się na wydaniu orzeczenia w sprawie rozwiązania małżeństwa (art. 56 KRO) oraz winy rozkładu pożycia (art. 57 KRO). Ustawodawca uznał, że w postępowaniu rozwodowym należy rozstrzygnąć szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach prawnych między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Komentowany art. 58 KRO określa zakres kognicji sądu rozwodowego. Władza rodzicielska W wyroku rozwodowym sąd

Rozwód. Wina w rozpadzie pożycia

Art. 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. W sprawie o rozwód sąd z urzędu orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 KRO). Orzeczenie o winie

Kiedy nie uzyskamy rozwodu

Artykuł 56 § 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa przesłanki, których wystąpienie wyłącza dopuszczalność orzeczenia przez sąd rozwodu, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków (tzw. przesłanki negatywne, ujemne rozwodu). Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków Po pierwsze, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Wspólne dzieci stron to dzieci, które w świetle prawa pochodzą od obojga

Rozwód. Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie Po prawomocnym wyroku rozwodowym, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może  powrócić do nazwiska poprzedniego. Należy jednak dotrzymać ustawowego terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, gdyż termin nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu. Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił

Rozwód. Jaka jest początkowa data płatności alimentów zasądzonych na podstawie art. 60 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód?

Uchwałą z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 16/69 Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na następujące pytanie: “Jaka jest początkowa data płatności alimentów zasądzonych na podstawie art. 60 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód? W szczególności czy za datę tę należy przyjąć datę zgłoszenia wniosku w trybie art. 444 k.p.c. i oznaczyć ją w wyroku, czy też datę taką stanowi z mocy samego prawa data uprawomocnienia

Rozwód. Czy stopień winy wpływa na wysokość alimentów

Artykuł 60 § 1 k.r.o. reguluje istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami po orzeczeniu rozwodu, w sytuacji gdy oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga małżonków stopień winy każdego z nich oraz przyczynienia się do rozkładu pożycia nie ma wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego oraz na wysokość świadczenia. Nawet w sytuacji, kiedy to zobowiązany do płacenia małżonek przyczynił się do rozwodu w większym