Ochrona najemców ujęta w specustawie

Specustawa o przeciwdziałaniu epidemii a ochrona najemców

 

Sejm we wtorek 31 marca zakończył prace nad tzw. pakietem antykryzysowym. Składają się na niego trzy ustawy, które tego samego dnia zostały opublikowane.

Przedłużenie umów najmu do 30 czerwca 2020 roku

W nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono uregulowania mające na celu ochronę najemców.

I tak też, zgodnie z art.31s specustawy o przeciwdziałaniu epidemii, w przypadku umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie nowelizacji, które uległyby rozwiązaniu po tej dacie, ale przed 30 czerwca, ulegają one przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

 

Oświadczenie najemcy przedłużająceumowę najmu

Art. 31s wskazuje, iż przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonego wynajmującemu najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy.

 

Zakaz wypowiadania wysokości czynszu

Ponadto, ustawa ta zabrania też wypowiadania umowy najemcy lub wysokości czynszu najmu do końca czerwca.

 

Tym samym regulacje te wpłyną na większośc umów, które miały zostać wypowiedziane przez wynajmującego, bądź które miały ulec zakończeniu.

 

Sytuacje niechroniące najemców

Jednakże, ochrony tej, zgodne z art. 31u, nie stosuje się do:

 1. 1)  do najemcy, który w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw albo przez cały czas obowiązywania umowy najmu lokalu poprzedzający dzień wejścia w życie tej ustawy, jeżeli umowa ta obowiązywała przez czas krót-szy niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, był w zwłoce z zapłatą:
  1. a)  czynszu lub
  2. b)  innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub
  3. c)  opłat niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych

  – za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwo-tę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub

 2. 2)  jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca używał tego lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstaniaw tym lokalu szkód, lub
 3. 3)  jeżeli w czasie obowiązywania umowy najmu lokalu najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania ten lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody wynajmującego, lub
 4. 4)  do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położone- go w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamienne-go, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]