Prawo karne. Dozór elektroniczny. Zmiana warunków udzielenia zgody

Złagodzenie warunków udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego

W art 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do Kodeksu karnego wykonawczego, które rozszerzają dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego, co skutkuje złagodzeniem warunków udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w tymże systemie.

Czym jest dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodęporuszania sięi zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę(czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego zegarka) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdowaćsięw miejscu zamieszkania, a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia i kurator zawodowy. Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych ograniczeń, na prowadzenie w miaręnormalnego życie osobistego, w szczególności na utrzymywanie więzi z rodziną, naukęi świadczenie pracy.

 

Jakie wprowadzono zmiany 

Podwyższeno górną granicę orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, i tak też art. 43la: w § 1 pkt 1 otrzymał brzmienie:

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie za- chodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego

w dalszych paragrafach wskazano, iż przepisy § 1–5 stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlega- jących łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku i 6 miesięcy.”.

Warto wskazać, iż  wcześniej System Dozoru Elektronicznego stosowany był do kar w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności.

 

Pozostałe regulacje  dotyczące SDE nie uległy zmianie i tym samym:

Sąd może udzielićzezwolenia na odbycie kary w tym systemie osobom skazanym na karępozbawienia wolności ( w tym równieżosobom, wobec których orzeczono karęzastępcząza przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) nieprzekraczającąjednego roku i sześciu miesięcy, posiadającym miejsce stałego pobytu (nie musi to byćmiejsce zameldowania) oraz zgodęosób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących. Należy pamiętać, że warunek jednego roku dotyczy równieżsumy dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyćkolejno.

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie udziela sięskazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna). Systemem tym nie mogąbyćrównieżobjęte osoby, wobec których orzeczono karęaresztu lub zastępcząkaręaresztu za wykroczenie, zastępcząkarępozbawienie wolności za wykroczenie skarbowe, karęporządkowąlub środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności oraz osoby skazane na karęaresztu wojskowego.

Orzekanie, (czyli wydanie postanowienia) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do właściwości sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w sprawach związanych z wykonaniem postanowienia, właściwy jest sąd penitencjarny w okręgu, którego kara jest lub będzie wykonywana.

Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może wystąpićdo sądu penitencjarnego:
– skazany,
– jego obrońca,
– prokurator,
– sądowy kurator zawodowy,
– dyrektor zakładu karnego, (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym).

Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zażalenie do sądu odwoławczego przysługuje:
– skazanemu,
– jego obrońcy,
– prokuratorowi,
– sądowemu kuratorowi zawodowemu,
– dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenia zezwolenia.
Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy może byćzłożony po upływie 3 miesięcy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem składa sięna piśmie. Do wniosku dołącza sięzgodęosoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]