Jak można skrócić orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów?

Co do zasady istnieje możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

Warunkiem ubiegania się o skrócenie tego zakazu jest:

  1. Upływ co najmniej połowy okresu na jaki orzeczono zakaz, lecz nie mniej niż 1 rok.
  1. Pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez skazanego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Prognozę kryminologiczną wykonuje Sąd, który ocenia postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz jego zachowanie podczas trwania zakazu prowadzenia pojazdów – nienaganne zachowanie.

Skrócenie zakazu następuje poprzez wydanie przez Sąd orzeczenia stwierdzającego „uznanie środka karnego za wykonany”. O wydanie takiego orzeczenia można wnioskować do Sądu po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

 

DOŻYWOTNI ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW.

Sprawca wobec którego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ma szansę jeszcze kiedyś legalnie wsiąść za kierownicę. O uznanie zakazu za wykonany może się jednak ubiegać najwcześniej po 15 latach trwania zakazu.

Warunkiem skrócenia takiego zakazu jest przestrzeganie przez niego porządku prawnego i brak obawy ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny.

 

BLOKADA ALKOHOLOWA.

Można ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania środka karnego poprzez zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową. Stanowi o tym przepis art. 182a kodeksu karnego wykonawczego:

Art.  182a.  [Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową]

  • 1Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową,o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. (…)

 

Co najważniejsze należy zwrócić się do Sądu o wydanie orzeczenia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Mówiąc wprost zakaz prowadzenia pojazdów obejmuje wówczas wyłącznie pojazdy bez blokady, co oznacza że można się poruszać wyłącznie pojazdami mechanicznymi z blokadą alkoholową.

!! !! !!Z wnioskiem do Sądu o wydanie takiego orzeczenia można wystąpić jednak dopiero po upływie połowy okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – dopiero po 10 latach. Dodatkowo, trzeba udowodnić przed Sądem że sprawca nie zagraża już bezpieczeństwu na drodze.

BLOKADA ALKOHOLOWA ZAKŁADANA JEST NA KOSZT SKAZANE!

 

WAŻNE!

Zanim otrzymamy prawo jazdy niewykluczone, iż będzie konieczność przejścia odpowiednich badań psychologicznych, lekarskich, przejść kurs reedukacyjny lub nawet zdać egzamin na prawo jazdy, jednak to czy takie obowiązki zostaną nałożone, będzie zależeć od przyczyn orzeczenia zakazu oraz czasu na jaki go orzeczono.

 

WYJĄTKI!!!

Ustawodawca przewidział wyjątki, kiedy sprawca nie ma możliwości starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Dotyczy on skazanych  na okres nie krótszy niż 3 lata, w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub z ucieczką z miejsca wypadku oraz w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po spożyciu narkotyków lub pod ich wpływem, tutaj z kolei co do zasady nie ma możliwości skrócenia zakazu, ponieważ takiej możliwości nie przewidują przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]