Prawo pracy. Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji

 

Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101¹- 101⁴kodeksu pracy.

Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą może poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji, w pewien sposób zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami swoich pracowników – zarówno obecnych jak i byłych. Umowa taka może być zawarta na czas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu (na czas określony), w dowolnym czasie.

Istotą niniejszej umowy jest powstrzymywanie się przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, tzn. od działalności, która naruszałaby interes dotychczasowego pracodawcy.

Kodeks pracy tylko w trzech przypadkach zastrzega formę pisemną dla zawieranych na jego kanwie umów. Należą do nich właśnie m. in. umowa o zakazie konkurencji zawarta na czas trwania stosunku pracy oraz umowa o zakazie konkurencji zawarta na czas po ustaniu stosunku pracy. W tym przypadku brak wymaganej formy, będzie powodował nieważność umowy.

Ustanie zakazuzakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa w razie:

  • ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz,
  • niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Rozwiązanie umowywcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy strony umowy zastrzegły w niej:

  • możliwość jej wypowiedzenia,
  • możliwość odstąpienia od niej,
  • gdy umowa przewiduje warunek rozwiązujący, którego ziszczenie się doprowadzi do jej ustania.

Pracowniku pamiętaj!

W umowie o zakazie konkurencji pracodawca nie może zabronić Ci wykonywania wszelkiej działalności. Pracodawcy wolno zakazać pracownikowi tylko aktywności konkurencyjnej w stosunku do własnej działalności. Zakres zakazu konkurencji nałożonego na pracownika powinien być określony konkretnie i możliwie precyzyjnie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2014 r., II PK 266/13).

Uwaga!

!! Bardzo istotnym faktem, o którym często zapominają strony zawieranej umowy, jest fakt iż umowa o zakazie konkurencji nie jest tożsama z umową o pracę i stanowi odrębny od niej dokument prywatny.

!! Nie należy umieszczać w treści umowy o pracę klauzul dotyczących zakazu konkurencji, ponieważ nie będą one w stanie ostać się w sądzie, na wypadek ewentualnego sporu.

!! Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji z art. 231 k.p., w związku z czym wynikające z niej zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., I PK 123/14).

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]